Anunt

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1852
ROMANIA
JUDETUL SATU  MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr. 1543 din 30.03.2018.
 
ANUNT
          În aplicarea prevederilor art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, in data de 29.01.2018 s-a incheiat Procesul verbal de afisare nr. 296/29.01.2018
 
S-a procedat la afişarea pe panoul de afisaj si la publicarea pe site-ul institutiei a:
- HCL nr. 2/22.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza si a coeficientilor care stau la baza determinarii acestora pentru functionari publici, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Moftin si pentru personalul SP Moftin.
- HCL nr. 3/22.01.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul primariei Comunei Moftin si al Serviciului Public al Comunei Moftin.
 
Conform Procesului verbal nr. 3382/01.08.2017, Dispozitia primarului nr. 220/2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 225/2016 privind aprobarea cadrului operatiunilor supuse CFP, a fost afisata in data de 01.08.2017. Prin aceasta se stabileste majorarea salariului de baza al doamnei Turcas Carmen Ioana Laura, cu 10% ,  pe perioada de exercitarea a activitatii de control financiar preventiv.
 
          S-a afişat la Avizierul Primariei si s-a publicat pe site-ul institutiei.
 
 
Primar                                                                                                             Secretar
David Gheorghe                                                                                            Danciu Nicoleta