Anunt

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 1826
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 39, alin (1) din Legea nr 215/2001, Legea administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Local Moftin in sedinta ordinara, in sala mare de sedinta la data de 23.03.2018, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Moftin, al domnului POP GHEORGHE VIOREL
2. Proiect de hotarare privind privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2017, la capitolul 6706 – Servicii religioase
3. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii sumelor pentru asociatii si fundatii aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli a Consiliului local Moftin pe anul 2018
4. Proiect de hotarare privind de corectare a H. C.L. nr.72/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, in Comuna Moftin si de corectare si completare a HCL nr. 81/2017 privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare si a tarifelor aplicate de Serviciul Public al Comunei Moftin
5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitie: CONDUCTA DE ADUCȚIUNE APĂ DOMĂNEȘTI – MOFTINU MARE, JUDEȚUL SATU MARE
6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor realizate in cadrul Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apă uzată în județul Satu Mare, Etapa II ECO” – „Alimentarea cu apă a localităților Moftinu Mare și Ghilvaci, comuna Moftin, judetul Satu Mare” si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009