Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, in comuna Moftin

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 3552

ROMANIA                                                                                         
JUDETUL SATU MARE                                                 
CONSILIUL LOCAL MOFTIN                                            
                                                                                                                                                   
P R O I E C T U L    D E   H O T A R A R E  
 privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale pe anul 2018,
 in comuna Moftin
 
                Consiliul local al Comunei Moftin, judetul Satu Mare,
                Avand in vedere:
- prevederile TITLULUI   IX  Impozite si taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepind cu anul fiscal 2018, expunerea de motive a primarului comunei Moftin, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Moftin, Raportul Biroului contabil si achizitii publice,
- HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- prevederile art.16 alin.(2) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale, ctualizata,
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
            Tinand seama de necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor locale pe de o parte, precum si de conditiile locale specific zonei, pe de alta parte,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.(4) lit.c) si art.45 alin.(2) lit c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare
 
                                           H  O  T  A  R  E  S  T  E:
 
             Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pe anul 2018, in Comuna Moftin,  potrivit Anexei nr.1 - Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al  comunei Moftin,  parte integranta a prezentei hotarari.
            Art.2 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data 01.01.2018.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei Moftin si Biroul contabilitate si achizitii publice.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu    Institutia Prefectului - Județul SATU MARE și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariamoftin.ro.
 
 Moftin,  10.11. 2017                                                                        
 
 
PRIMAR