Anunt desfasurare concurs

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 182

ANUNT

Privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de guard (studii medii), treapta profesionala I, în cadrul

Compartimentului Administrativ si gospodarire comunala , Comuna Moftin

Primaria Comunei Moftin, Judetul Satu Mare,

organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de guard (studii medii), treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Administrativ si gospodarire comunala , Comuna Moftin

Probele de concurs sunt: selectia dosarelor, proba scrisa si interviu.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 15.06.2021, ora 15.00, la sediul instituției.

Date contact: secretarul comisiei , telefon 0261875116.

CONDITII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS:

- au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.

- cunosc limba română scris şi vorbit.

- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.

- au capacitate deplină de exerciţiu.

- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

- îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.

- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care implică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIALE

- studii medii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat

- să aiba domiciliul in Comuna Moftin

- vechime in munca minim 3 ani.

- Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei ,

2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă, semnata pentru conformitate cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7). Curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

In cazul documentului prevăzut la pct.5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct. 2, 3,4 şi 8 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.

Nu se adminit dosare incomplete.

BIBLIOGRAFIE


ROMÂNIA Aprob,

JUDEŢUL SATU MARE Primar,

PRIMARUL COMUNEI MOFTIN

___________________________________________________________________________

FIŞA POSTULUI

Informaţii generale privind postul :

1. Denumirea postului GUARD

2. Nivelul postului funcţie contractuală de execuţie

3. Scopul principal al postului :

5. Condiţii specifice pentru ocuparea postului :

  1. Studii de specialitate : studii medii, treapta I

  2. Perfecţionări ( specializări) : -

  3. Cunoştinţe de operare pe calculator : nu este cazul ;

  4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : uşurinţă, claritate şi coerenţă în comunicare, sociabilitate, capacitate şi relaţionare de lucru în echipă şi adaptabilitate la nou ;

5.Atribuţiile postului :

ÎNTOCMIT,

  1. Numele şi prenumele : Merker Iosif

  2. Funcţia publică de conducere : Vicepriar

  3. Semnătura : _________________

  4. Data întocmirii : _____________

LUAT LA CUNOŞTINŢĂ de către ocupantul postului,

1. Numele şi prenumele : _______________

2. Funcţia contractuală : GUARD

3. Semnătura ________________

4. Data _____________________