Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 133

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 3307/10.07.2020

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 16.07.2020, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 313/10.07.2020 privind privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Moftin, însusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare și întabularea in domeniul public al comunei Moftin a unor strazi. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr. 316/10.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie din cadrul proiectului cu titlul „Raspuns integrat pentru asistenta medicala in zona transfrontaliera” (INTEGRATED RESPONSE FOR MEDICAL ASSISTANCE IN THE CROSS-BORDER REGION, acronim: IRMA, Cod: ROHU 392)”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr. 319/10.07.2020 privind privind darea în administrarea Școlii gimnaziale ,,Mihai Viteazul,, Moftinu Mic a unor imobile – clădiri și teren. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  4. Proiect de hotarare nr. 310/03.07.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2020, rectificat. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  5. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 316/2020, PH nr. 310/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 319/2020

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 313/2020, PH nr. 319/2020,

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al comunei.

Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 10.07.2020