ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI  MOFTIN
Nr.7574/23.11.2023                                      

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de _29.11.2023, ora  14,00 cu urmatorul proiect al :    

ORDINEI DE ZI

    1. Proiect de hotarare nr.63/17.10.2023 privind aprobarea  taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2024. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  viceprimarul Comunei Moftin.
    2. Proiect de hotarare nr.73/10.11. privind aprobarea STATUTULUI U.A.T. COMUNA MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.
    3. Proiect de hotarare nr.74/21.11.2023     privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, colectate separat în Comuna Moftin, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică și aprobarea modului de delegare a activității de sortareprivind delegarea gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.  
    4. Proiect de hotarare nr.75/23.11.2023 privind aprobarea participarii si a contributiei Comunei Moftin, in procent de 10%, reprezentand co-finantarea din bugetul local pentru proiectul intitulat ,,Parteneriat transfrontalier pentru acces la un sistem comunitar de îngrijire” (Cross-border partnership for access to a community-based care system, Acronim: HEALTH for CBCommunities) care urmează a fi depus spre finantare în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Ucraina, Prioritatea 2: Dezvoltare Socială Transfrontalieră, Obiectivul specific 2.2 Obiectivul Specific: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.  
    5. Proiect de hotarare nr.76/23.11.2023 privind aprobarea documentatei tehnico-economice – Studiu de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico- economici pentru investitia: “Construire si dotare Centru medical de tratament si recuperare din comuna Moftin, Jud Satu Mare”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.  
    6. Proiect de hotarare nr.77/23.11.2023 privind aprobarea participării și a contribuției Comunei Moftin, in procent de 10%, reprezentând co-finanțarea din bugetul local pentru proiectul intitulat ,,Îmbunătățirea accesului egal la servicii de educație inclusivă și de calitate în zona transfrontalieră română-ucraineană” (Improving equal access to inclusive and quality education services in Ro-Ua cross-border area, Acronim: CBC BRIDGE FOR EDUCATION) care urmează a fi depus spre finantare în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Ucraina, Prioritatea 2: Dezvoltare Socială Transfrontalieră, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.  
    7. Proiect de hotarare nr.78/23.11.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si  a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „  Reabilitare si eficientizare energetica a cladirii scolii primare si gradinitei din localitatea Sinmiclaus, Comuna Moftin, Jud. Satu Mare”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.  
    8. Proiect de hotarare nr.79/23.11.2023 privind aprobarea Contului de executie, pe trimestrul  III, 2023,  al Bugetului local al comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.
    9. Proiect de hotarare nr.80/23.11.2023 privind aprobarea Proiectului tehnic, a devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea rețelei de gaze naturale din zona de nord-vest prin implementarea unor soluții inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Moftin”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este  primarul Comunei Moftin.
    10. Diverse                 

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr.76/2023, PH nr.78/2023, PH nr. 79/2023, PH nr. 80/2023

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 75/2023, PH nr. 77/2023

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.63/2023, PH nr. 73/2023, PH nr.74/2023

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 23.11.2023

PRIMAR,
DAVID  GHEORGHE


STATISTICI

  • Utilizatori 1
  • Articole 250
  • Afișări articole 617779


DATE DE CONTACT

Moftinu Mic, jud. Satu-Mare, Romania (UE)
Strada Principala, nr. 219
Tel: 0261 875 116
Fax: 0261 875 116
Luni - Vineri: 08.00-16.00
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.