Üdvözöljük a Majtény község Polgármesteri Hivatal weboldalán

Convocator

Kategória: Stiri si noutati
Találatok: 130

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 3781/23.07.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 27.07.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 28/12.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Proiectare, construire, dotare sediu administrativ al U.A.T. Comuna Moftin, județul Satu Mare”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr. 29/23.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Extindere retea canalizare in localitatile Domanesti, Moftinu Mare, Ghilvaci si retehnologizare statie de epurare, comuna Moftin, judetul Satu Mare

  3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 28/2021, PH nr.29/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 23.07.2021

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE